top of page
Image by David Martin

משפט מסחרי

Image by All Bong

משפט מסחרי

משרדנו מלווה חברות, משלב ההקמה והרישום במרשמים השונים לפי חוק, וכן מטפל בעבור החברות, בין היתר, במעטפת החוזית והחוקית בכל הקשור לניהול החברה וביצוע הפעולות השונות בה (הסכם שותפות, הסכם למתן שירותים, הסכמי מייסדים ועוד).

bottom of page